czwartek, 26 marca 2015

Sytuacja na rynku pracy w oparciu o dane statystyczne GUS


Post przygotowany w oparciu o:
M O N I T O R I N G  R Y N K U  P R A C Y POPYT NA PRACĘ W IV kwartale 2014 ROKU publikowany przez GUS i dostępny na jego stronach.

W końcu IV kwartału 2014 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 54,4 tys. i była niższa niż w kwartale poprzednim o 5,7 tys. (tj. o 9,5%). W porównaniu z IV kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 15,2 tys. (tj. o 38,7%). W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 12,9 tys. (tj. 8,3%) nowo utworzonych miejsc pracy.

W okresie IV kwartału 2014 roku zlikwidowano 71,8 tys. miejsc pracy, tj. o 10% mniej miejsc pracy niż w III kwartale 2014 roku, ale o 7,8% więcej niż w IV kwartale roku poprzedniego (w poprzednim kwartale 79,8 tys., przed rokiem 66,7 tys.).

PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA:
dla IV kwartału 2014
Wolne miejsca pracy – w końcu kwartału 54,4 96,3 137,4
Nowo utworzone miejsca pracy – w kwartale 154,0 10,5 14,0
Wolne nowo utworzone miejsca pracy – w końcu kwartału 12,9 66,7 79,8
Zlikwidowane miejsca pracy – w kwartale 71,8

W IV kwartale 2014 roku jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały
specjalistów (21,5%), głównie do spraw ekonomicznych i zarządzania, a także robotników przemysłowych i rzemieślników (20,7%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15,3%), pracowników usług i sprzedawców (12,1%) oraz pracowników biurowych (11,0%).

W końcu IV kwartału 2014 r. największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie (29,7% ) najmniej  ofert oferowało województwo podlaskie (6,7% wschód Polski).

W okresie od I do IV kwartału 2014 roku powstało 614,8 tys.nowych miejsc pracy:

  •  8,6% w sektorze publicznym, 
  •  91,4%  w sektorze prywatnym.

Najwięcej nowo utworzonych miejsc pracyw okresie I – IV kwartał 2014 roku powstało:

  •  woj. mazowieckie – 163,0 tys., 
  • woj: wielkopolskie – 71,8 tys.,
  •  śląskie – 61,7 tys., 
  • małopolskim – 48,9 tys. 
  • oraz dolnośląskim– 44,6 tys., 
  • woj. podlaskie – 7,4 tys., 
  • lubuskim– 11,6 tys. 
  • woj. opolskie – 12,2 tys.

Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy w okresie I – IV kwartału 2014 roku odnotowano w regionie Polski centralnej (27,9%), głównie w woj. mazowieckie (74,1 tys.) oraz w południowej części kraju  (18,2%), a najmniej likwidacji odbyło się w regionie południowo-zachodnim  i wyniosło (10,4%).

W ostatnim roku, w porównaniu z latami poprzednimi, liczba nowo utworzonych miejsc pracy była znacznie wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Co napawa optymizmem. Na wzrost lub spadek liczby nowo tworzonych i likwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej wpływa także sezonowy charakter niektórych prac.

Źródłem zaprezentowanych danych jest reprezentacyjne badanie popytu na pracę, realizowane z częstotliwością kwartalną. Podstawowe informacje uzyskano z badania przedsiębiorstw.na popyt zrealizowany i niezrealizowany, czyli pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów oraz dane dotyczące  liczby nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym według cech charakteryzujących zakłady pracy tj. rozmieszczenie przestrzenne, sektor własności, rodzaj działalności oraz wielkość jednostek.

Definicje:

Wolne miejsca pracy – to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych lub nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki:
- miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nie obsadzone,
-pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy,
-w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych osób.
Nowo utworzone miejsca pracy – to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych.


Link do obszaru tematycznego http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz